ดอกยางพารา

ข้อมูลผลงาน

  361      121
 
Creative Commons License
ดอกยางพารา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกยางพารา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ยางนา, ยางพารา, ยางบ้าน, plant, Para rubber, cao tchu, Euphorbiaceae, ดอกยาง, ยางใต้
คำอธิบาย :  ดอกออกรวมกันเป็นช่อสั้นๆแบบช่อกระจะ สีขาว ช่อละ 4-5 ดอก ดอกขนาดใหญ่เรียงตัวหลวมๆ เป็นช่อห้อยยาวถึง 12 เซนติเมตร ก้านช่อมีขน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, Poster, รูปภาพ, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (130.21 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก