ปอเทือง

ข้อมูลผลงาน

  288      143
 
หัวเรื่อง :  ปอเทือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Brown hemp, ปอเทือง, Sunn hemp, ส้มปูขม, เทือง, บัวสา, ดอกไม้สีเหลือง, มะคำไก่ดง, FABACEAE, Madras hemp, ปอเทืองดอกเหลือง, หิ่งห้อ, หิ่งหายโคก, Sunn Crotalaria, หอมค่อย, Indian hemp, วงศ์ถั่ว
คำอธิบาย :  ปอเทือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ต้นสูงประมาณ 150-160 ซม. ใบเป็น ใบเดียวยาวรี ดอกช่อมีดอกย่อย 8 – 20 ดอก สีเหลืองมีการผสมข้ามฝัก เป็นทรงกระบอกยาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.53 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก