ดาวทะเลแดง

ข้อมูลผลงาน

  243      122
 
Creative Commons License
ดาวทะเลแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดาวทะเลแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดาวทะเล, ดาวแดง, Seastar, Starfish, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, ปลาดาว
คำอธิบาย :  ดาวทะเล หรือ ปลาดาว เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูก สันหลัง ลำตัวแยกเป็นห้าแฉกคล้ายรูปดาว เรียกว่าแขน ส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลม สีแดง ด้านหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป มีปากอยู่ด้านล่างบริเวณจุดกึ่งกลางของลำตัว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กิจกรรม และ Labs

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (139.18 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก