เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานทั้งหมด
25 คน

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผู้เข้าชม    ผลงานทั้งหมด #
1 นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี 253 195
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 1,016 193
3 กันยารัตน์ ตียาพันธ์ 428 138
4 นายพรพรหม ทองมีทิพย์ 338 103
5 นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ 298 95
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 16 84
7 นายธานินทร์ สันคะนุช 285 76
8 นายเฉลิมพล ขยันกิจ 306 75
9 สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 525 56
10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 118 52