สถิติทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567
เอกสาร 9 ไฟล์ 1%
รูปภาพ 1224 ไฟล์ 95%
เสียง 0 ไฟล์ 0%
วีดีทัศน์ 60 ไฟล์ 5%
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
0
รายการ
ไฟล์
1,293
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
ข้อมูลประเภทบุคคล
ครู / อาจารย์
0 รายการ
0.00 %
นักเรียน / นักศึกษา
0 รายการ
0.00 %
ทั่วไป
0 รายการ
0.00 %
จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลักษณะของสื่อ