นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  523       171

-  File 1
หัวเรื่อง :  ภูมิปัญญาการทำเฉลว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เฉลว, วัดหนังราชวรวิหาร, พิพิธภัณฑ์
คำอธิบาย :  ไม้ไผ่สานจักเป็นตอกเส้นบาง ๆ สานตาเหลี่ยมหรือตาชะลอม หักขัดกันเป็นมุม ตามความเชื่อโบราณนำไปปักหม้อยาต้ม เพื่อไม่ให้ภูตผีมาข้าม หรือคนมาเปิดดู ป้องกันยาเสื่อมคุณภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบ พิธีทำขวัญข้าว เพื่อความเป็นเครื่องหมายสิริมงคลแก่เจ้าของนา
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ภูมิปัญญาการทำเฉลว 523
ไคร้ย้อย 260
เชอร์รี่ 193
การประกอบอาชีพเพาะเห็ดขาย 197
เตยปาหนัน 183

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เจดีย์ชัยมงคล 7 มีนาคม 2561
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ 7 มีนาคม 2561
ผาแต้ม 7 มีนาคม 2561
ผาแต้ม 7 มีนาคม 2561
ผาแต้ม 7 มีนาคม 2561
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล