ชนันต์ติณณ์ เทียนทอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  73       52

-  File 1
หัวเรื่อง :  พระธาตุแช่แห้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   พระธาตุแช่แห้ง, วัด, โบราณสถาน, พระธาตุ
คำอธิบาย :  พระธาตุประจำปีเถาะ ราศีกระต่าย โบราณสถานเก่าแก่ของจังหวัดน่าน ที่ยังคงความเป็นล้านนา
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, อื่นๆ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
พระธาตุแช่แห้ง 73
โบราณสถานม่อนผาแดง 83
โบราณสถานม่อนผาแดง 78
โบราณสถานม่อนผาแดง 75

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โบราณสถานม่อนผาแดง 24 สิงหาคม 2560
โบราณสถานม่อนผาแดง 24 สิงหาคม 2560
โบราณสถานม่อนผาแดง 24 สิงหาคม 2560
พระธาตุแช่แห้ง 24 สิงหาคม 2560
จำนวนไฟล์จำแนกตามประเภท
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล