เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานทั้งหมด
26 คน

ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผู้เข้าชม    ผลงานทั้งหมด #
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 2,110 342
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 217 12
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 464 52
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 578 84
5 อำนาจ บารมี 152 1
6 สุนทรีย์ ดำเนิน 151 1
7 สุทิน กามี 149 1
8 สมชาย 165 1
9 สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 918 56
10 ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน 101 7