เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานทั้งหมด
26 คน

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผู้เข้าชม    ผลงานทั้งหมด #
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 3,230 342
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 494 12
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 981 52
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,583 84
5 อำนาจ บารมี 216 1
6 สุนทรีย์ ดำเนิน 225 1
7 สุทิน กามี 224 1
8 สมชาย 240 1
9 สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 1,441 56
10 ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน 188 7