เจ้าของผลงาน

  
เจ้าของผลงานทั้งหมด
26 คน

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามระดับชั้น
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามสาขาวิชา
เจ้าของผลงานที่มีผลงานจำแนกตามลักษณะสื่อ
#    ชื่อ - นามสกุล    ผู้เข้าชม    ผลงานทั้งหมด #
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 3,091 342
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 459 12
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 901 52
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1,394 84
5 อำนาจ บารมี 207 1
6 สุนทรีย์ ดำเนิน 215 1
7 สุทิน กามี 217 1
8 สมชาย 228 1
9 สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 1,331 56
10 ภัทรารัตน์ วงค์ม่าน 173 7