ดอกฟักข้าว

ข้อมูลผลงาน

  184      105
 
Creative Commons License
ดอกฟักข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกฟักข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดอกฟักข้าว, ดอก, ดอกไม้
คำอธิบาย :  ดอก เป็นดอกเดี่ยว แยกเพศต่างต้น ดอกจะออกข้อต่อระหว่างใบ หรือซอกใบ โดยออกข้อละดอก ลักษณะคล้ายดอกตำลึง ลักษณะกลีบดอกขาวอมเหลือง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (111.27 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก