น้ำคราม

ข้อมูลผลงาน

  164      91
 
หัวเรื่อง :  น้ำคราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   น้ำคราม, คราม
คำอธิบาย :  วิธีการทำน้ำครามย้อมผ้า (การก่อหม้อดิน) แต่ละท้องที่การทำสีครามจากธรรมชาติ โดยการนำพืช คราม มาแช่ภายในโอ่งดิน แล้วกวนครามเพื่อให้สารที่อยู่ภายในครามออกมา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.20 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก