ปูม้า

ข้อมูลผลงาน

  206      102
 
หัวเรื่อง :  ปูม้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปู, ปูทะเล, ปูม้า
คำอธิบาย :  ก้ามยาวเรียว มีสันหนามข้างกระดองข้างละ 9 อัน อันสุดท้ายมีขนาดใหญ่และยาวที่สุด กระดองแบนกว้างมากมีตุ้มเล็กๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (738.95 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก