การเรียนรู้พืชศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  71      53
 
Creative Commons License
การเรียนรู้พืชศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การเรียนรู้พืชศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   นักเรียน, การเรียนรู้พืชศึกษา, การศึกษษพืช
คำอธิบาย :  นักเรียนได้เรียนรู้พืชศึกษา เป็นหนึ่งวิธีการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 3 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยวิธีการและบันทึกข้อมูล เช่น การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลง ในแต่ระยะช่วงอายุ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานพืชศึกษาเป็นเล่มรายงานทางวิชาการที่สมบูรณ์ต่อไป
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพ, ใบงาน, รูปภาพและการออกแบบ