ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

ข้อมูลผลงาน

  87      54
 
Creative Commons License
ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :  
คำอธิบาย :  ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ ที่มีภาษามือประกอบเพื่อสื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก็สามารถเรียนรู้ในคุณประโยชน์ของพืชพรรณไม้ได้ เป็นหนึ่งวิธีการเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 1 ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (91.25 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก