ไลเคน

ข้อมูลผลงาน

  171      95
 
หัวเรื่อง :  ไลเคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ขี้กากต้นไม้, ไลเคน
คำอธิบาย :  เป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ได้แก่ ราและสาหร่าย อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน ราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากรา ใช้เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, Full Course, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, อื่นๆ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (800.31 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก