การทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียน

ข้อมูลผลงาน

  138      94
 
Creative Commons License
การทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของนักเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, นักเรียนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำอธิบาย :  การเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ให้กับโรงเรียน และนักเรียนที่ร่วมการจัดนิทรรศการ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, อื่นๆ, Full Course, กิจกรรม และ Labs, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.70 MB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก