ผลสุก

ข้อมูลผลงาน

  176      95
 
หัวเรื่อง :  ผลสุก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เอ็นอ้า, โคลงเคลง, ผล
คำอธิบาย :  ผลสุกจะแตกออก มีเนื้อภายในสีม่วงเข้ม มีรสหวาน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, รูปภาพ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, อื่นๆ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (668.71 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก