เห็ดผึ้ง

ข้อมูลผลงาน

  257      94
 
หัวเรื่อง :  เห็ดผึ้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ดผึ้ง, เห็ด
คำอธิบาย :  ก้านดอก อวบใหญ่คล้ายกระบอง หมวกดอกหนามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกตั้งแต่ 5-20 ซม. บริเวณใต้หมวกดอกจะเป็นช่องคล้ายรังผึ้ง ดอกจะแน่นและหนาและมีเมือกทับอยู่บางๆการเกิดดอกเห็ดมักพบตามบริเวณป่าโปร่งทั่วๆ ไป ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุ และเกิดเป็นกลุ่มๆ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, รูปภาพ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (998.00 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก