การประกอบอาชีพค้าขาย

ข้อมูลผลงาน

  164      95
 
Creative Commons License
การประกอบอาชีพค้าขาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การประกอบอาชีพค้าขาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ทำโรตี
คำอธิบาย :  อาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การทำงาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, กิจกรรม และ Labs, อื่นๆ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (938.88 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก