สามพันโบก

ข้อมูลผลงาน

  212      92
 
หัวเรื่อง :  สามพันโบก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สามพันโบก, โบกรูปหัวใจ
คำอธิบาย :  สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้แม่น้ำโขง ที่เชื่อกันว่าเกิดจากการกัดเซาะของน้ำที่ไหลวนไปมา อย่างรุนแรงจนทำให้เกืด รู หรือ โบก ขนาดน้อย ใหญ่ จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง จนกลายเป็นที่มาของชื่อสามพันโบก ช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นโบกเหล่านี้ อยู่ช่วงเดือนพฤศจิกายน - พฤษภาคม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.53 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก