การวัดขนาดของใบพืชศึกษา

ข้อมูลผลงาน

  190      105
 
Creative Commons License
การวัดขนาดของใบพืชศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การวัดขนาดของใบพืชศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การวัดขนาดของใบพืชศึกษา, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำอธิบาย :  นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลของใบพืชศึกษา เช่น ส่วนประกอบของใบ การเปลี่ยนแปลง ของใบในแต่ระยะช่วงอายุ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลและจัดทำรายงานพืชศึกษาเป็นเล่มรายงานทางวิชาการที่สมบูรณ์ต่อไปป
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (156.64 KB)
 
 

  รูปแบบการส่งออก