น้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงกาหลง

ข้อมูลผลงาน

  188      88
 
Creative Commons License
น้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงกาหลง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  น้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงกาหลง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อำเภอเวียงป่าเป้า, น้ำพุ, น้ำพุร้อนธรรมชาติเวียงกาหลง, น้ำพุร้อน
คำอธิบาย :  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเวียงป่าเป้า มีนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศจำนวนมากในแต่ละปี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (119.01 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (168)
  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (151)
  • Umi Jigoku
    จำนวนผู้เข้าชม (141)
 

  รูปแบบการส่งออก