โบราณสถานม่อนผาแดง

ข้อมูลผลงาน

  145      94
 
Creative Commons License
โบราณสถานม่อนผาแดง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โบราณสถานม่อนผาแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ชนันต์ติณณ์ เทียนทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ม่อนผาแดง, พระพุทธรูปเจ้าไสยาสน์
คำอธิบาย :  โบราณสถานเก่าแก่ พระพุทธรูปเจ้าไสยาสน์ (พระนอน) สร้างปี 2447
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, Full Course, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.21 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก