ไลเคนฝุ่นผง

ข้อมูลผลงาน

  827      146
 
Creative Commons License
ไลเคนฝุ่นผง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไลเคนฝุ่นผง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไลเคน, ขี้กากต้นไม้
คำอธิบาย :  ความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของราและสาหร่าย ใช้เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Full Course, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (594.99 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก