ไม้ดัดไทย

ข้อมูลผลงาน

  318      103
 
หัวเรื่อง :  ไม้ดัดไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไม้ดัดไทย, ไม้หมู่, ข่อย, ไม้ดัด
คำอธิบาย :  ไม้ดัดไทย เป็นศิลปะการเล่นต้นไม้ชั้นสูง เป็นประติมากรรมธรรมชาติที่นำต้นไม้มาดัดให้เป็นรูปต่างๆ โดยมีประวิตความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นการดัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์รูปแบบไม้ดัดตามตำราโบราณ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.66 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก