มุมมอง (Veiw Point) เมือง Alta

ข้อมูลผลงาน

  160      97
 
Creative Commons License
มุมมอง (Veiw Point) เมือง Alta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  มุมมอง (Veiw Point) เมือง Alta
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   แอ่งน้ำ, ภูเขาสูง, เมือง Alta, ท้องทะเล, Alta
คำอธิบาย :  มุมมอง เห็นท้องทะเล และพื้นหลังเป็นภูเขาสูง สลับเรียงรายกัน มีหิมะ น้ำแข็งเกาะกันเป็นกลุ่มๆ สลับกับทุ่งหญ้าและแอ่งน้ำ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ