คลื่น (wave)

ข้อมูลผลงาน

  161      96
 
หัวเรื่อง :  คลื่น (wave)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   คลื่น, บาหลี, wave, คลื่นลม, ทะเล
คำอธิบาย :  คลื่น (wave) เกิดจากการที่ลมพัดผ่านน้ำ แรงดึงดูดของโลกดึงดูดน้ำเอาไว้ ทำให้น้ำส่วนที่ถูกลมพัดนูนขึ้นด้านบน และส่วนที่ถูกแรงดึงดูดของโลกดูดเอาไว้ยุบลงด้านล่าง ทำให้มีลักษณะเป็นคลื่น ถ้าลมแรงมากคลื่นก็จะมีขนาดใหญ่ คลื่นประกอบไปด้วย ส่วนบนสุด เรียกว่า ยอดคลื่น ส่วนที่อยู่ระหว่างยอดคลื่น 2 ยอด เรียกว่าท้องคลื่น คลื่นที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เรียกว่า ขบวนคลื่น คลื่นลูกแรกที่เกิดขึ้น เรียกว่า หน้าคลื่น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (166.13 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก