เข็มดาวาว

ข้อมูลผลงาน

  211      104
 
หัวเรื่อง :  เข็มดาวาว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เข็มดาวาว, เข็มรูเบีย, Genting Hotel Jurong, Carphalea kirondron Baill., RUBIACEAE
คำอธิบาย :  ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับฉากกัน รูปใบหอก ปลายเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ก้านใบสีแดง ดอกสีแดง ออกเป็นช่อกระจุกเชิงประกอบที่ปลายกิ่ง ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.11 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก