สน

ข้อมูลผลงาน

  128      92
 
หัวเรื่อง :  สน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายมรกต วัชรมุสิก
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Pine tree, สน
คำอธิบาย :  ขึ้นพื้นที่ Lapland วงศ์ Pinaceae สกุล Pinus ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูง 20 เมตร
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ, Poster, กรณีศึกษา