การคั่วกาแฟ

ข้อมูลผลงาน

  153      94
 
Creative Commons License
การคั่วกาแฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การคั่วกาแฟ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เมล็ดกาแฟ, กาแฟ, การคั่วกาแฟ
คำอธิบาย :  การคั่วเมล็ดกาแฟ ภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษาและการแปรรูปเมล็ดกาแฟ การคั่วกาแฟโดยใช้ไม้ฟืน จากนั้นนำมาตำด้วยครกหินจนเป็นผงกาแฟ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, Full Course, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (143.64 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก