ดาหลา

ข้อมูลผลงาน

  217      124
 
หัวเรื่อง :  ดาหลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายเฉลิมพล ขยันกิจ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ดาหลา
คำอธิบาย :  เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า ก้านดอกยาว ดอกสีแดงอมชมพูมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น โคนกลีบเป็นสีแดงและส่วนปลายของขอบกลีบเป็นสีขาว
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, กรณีศึกษา, Full Course, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (202.75 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก