โขดหินเกาะไข่นอก

ข้อมูลผลงาน

  191      95
 
Creative Commons License
โขดหินเกาะไข่นอก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โขดหินเกาะไข่นอก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายธานินทร์ สันคะนุช
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เกาะไข่นอก, โขดหินเกาะไข่นอก
คำอธิบาย :  แนวหินที่รองรับ คือ หินแกรนิต อันเกิดจากแมกม่าที่ดันตัวขึ้นมาเป็นมวลขนาดใหญ่จากภายในโลก มีโขดหินเกิดจากการกัดเซาะและการทับถมของตะกอน โดยการกระทำของคลื่นลม เมื่อน้ำลดจะพบโขดหินเต็มไปด้วยซากเปลือกหอยที่เกาะแน่นกับโขดหิน ทำให้ชายฝั่งตะวันตกของเกาะมีซากแตกหักของเปลือกหอยและปะการังสะสมอยู่มาก
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กรณีศึกษา, Full Course, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (560.63 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก