ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อมูลผลงาน

  180      97
 
Creative Commons License
ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กันยารัตน์ ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
คำอธิบาย :  การทำผังพรรณไม้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, กรณีศึกษา, Poster, Full Course, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (630.21 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก