ภูมิปัญญาการจักสานจากเตยปาหนัน

ข้อมูลผลงาน

  287      89
 
Creative Commons License
ภูมิปัญญาการจักสานจากเตยปาหนัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภูมิปัญญาการจักสานจากเตยปาหนัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   บ้านดุหุน, กระเป๋า, เตยปาหนัน, จังหวัดตรัง
คำอธิบาย :  ภูมิปัญญาการจักสานกระเป๋าถือ ใช้การสานโดยเล่นลวดลายแบบการใช้โทนสีเข้ม - สว่าง ทำให้เกิดความสวยงาม โดดเด่น น่าใช้งาน เป็นการต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาจากเดิมที่ชาวบ้านดุหุนได้เคยจักสานเสื่อ สาด และภาชนะต่างๆ ต่อมาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปจึงเกิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ซื้อ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.25 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก