ไก่พม่าพื้นเมือง

ข้อมูลผลงาน

  181      91
 
Creative Commons License
ไก่พม่าพื้นเมือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ไก่พม่าพื้นเมือง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นายพรพรหม ทองมีทิพย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ไก่, ไก่พื้นเมืองพม่า
คำอธิบาย :  ไก่พม่า พันธุ์พื้นเมือง มีการเลี้ยงเพื่อการขยายพันธุ์และเพื่อความบันเทิง
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาโท, ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (482.60 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก