หม่อน

ข้อมูลผลงาน

  158      88
 
หัวเรื่อง :  หม่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Mulberry Tree, หม่อน, ผลหม่อน, Morus alba L., Moraceae
คำอธิบาย :  ดอกหม่อน ดอกช่อ แยกเพศ ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียจะอยู่ต่างช่อกัน ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาว และสีครีมอมเขียว ช่อดอกรูปทรงกระบอก ออกบริเวณซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก มีกลีบดอก 4 กลีบ เมื่อเป็นผลจะอวบน้ำ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (164.70 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก