เตยปาหนัน

ข้อมูลผลงาน

  149      88
 
หัวเรื่อง :  เตยปาหนัน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   Pandanus odoratissimus L., เตยปาหนัน, PANDANACEAE, ใบเตยปาหนัน
คำอธิบาย :  เตยปาหนัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบทั้งสองข้างหยัก และมีหนามแหลม ปลายหนามมีลักษณะโค้งไปทางปลายใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1 เมตร เนื้อใบเหนียว ใต้ท้องใบมีแกนกลางมีหนามแหลม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (613.18 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก