แมวน้ำ

ข้อมูลผลงาน

  159      87
 
หัวเรื่อง :  แมวน้ำ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   แมวน้ำ, การแสดงของแมวน้ำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
คำอธิบาย :  แมวน้ำที่แสดงโชว์จากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังได้เข้ามาเลี้ยงเมื่อ พ.ศ. 2549 จากประเทศนามิเบีย ทวีปอัฟริกา เจ้าหน้าที่ได้สร้างความคุ้นเคย และฝึกฝนประมาณ 2 ปี ก่อนนำออกแสดง เช่น การเลี้ยงลูกบอลบนจมูก การกระโดดลอดห่วง การรับส่งตุ๊กตาให้ครูฝึก การเลี้ยงบอลลอดรั้ว การปรบมือ การอาย การสวัสดี เป็นต้น โดยตลอดการแสดงครูฝึกจะมีปลาสดเป็นรางวัลเมื่อแมวน้ำสามารถแสดงได้ดี
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (81.59 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก