ภูมิปัญญาการทำเฉลว

ข้อมูลผลงาน

  889      364
 
Creative Commons License
ภูมิปัญญาการทำเฉลว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ภูมิปัญญาการทำเฉลว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัดหนังราชวรวิหาร, เฉลว, พิพิธภัณฑ์
คำอธิบาย :  ไม้ไผ่สานจักเป็นตอกเส้นบางๆ สานตาเหลี่ยมหรือตาชะลอม หักขัดกันเป็นมุม ตามความเชื่อโบราณนำไปปักหม้อยาต้ม เพื่อไม่ให้ภูตผีมาข้าม หรือคนมาเปิดดู ป้องกันยาเสื่อมคุณภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นสิ่งที่ใช้ประกอบ พิธีทำขวัญข้าว เพื่อความเป็นเครื่องหมายสิริมงคลแก่เจ้าของนา
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, Full Course, กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ