ผาแต้ม

ข้อมูลผลงาน

  144      86
 
หัวเรื่อง :  ผาแต้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวจุฑามณี แท่นมงคลมาศ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อุบลราชธานี, อุทยานแห่งชาติ, โขงเจียม, ผาแต้ม
คำอธิบาย :  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่ราบสูง เนินเขา มีหน้าผาสูงที่เกิดจากการแยกตัวของผิวโลก ล้อมรอบด้วยป่าเต็งรัง และมีบริเวณลานหินทรายอยู่ใกล้แนวผา ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนั้นแล้วผาแต้มยังมีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณอีกด้วย
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ปริญญาโท, ปฐมวัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, Poster, รูปภาพ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.38 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก