กุหลาบ

ข้อมูลผลงาน

  886      82
 
หัวเรื่อง :  กุหลาบ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   กุหลาบ, กุหลาบสีเหลืองส้ม
คำอธิบาย :  กุหลาบพันธุ์ลูกผสม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Full Course

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.60 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก