กล้วยหักมุกย่าง

ข้อมูลผลงาน

  108      46
 
Creative Commons License
กล้วยหักมุกย่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  กล้วยหักมุกย่าง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   การย่างกล้วยหักมุก, กล้วยหักมุก, ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร
คำอธิบาย :  การย่างกล้วยหักมุก ขั้นแรกนำกล้วยหักมุกสุกงอมมาล้างให้สะอาด ใช้มีดกรีดเปลือกกล้วยเล็กน้อย แล้วปิ้งทั้งเปลือก กลับไปมา โดยใช้ไฟอ่อน ผลสุกของกล้วยหักมุกเป็นยาระบาย ขับถ่ายดีและช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร การย่างกล้วยหักมุมเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหาร เพื่อให้เก็บไว้ได้นาน หลังจากนำกล้วยมาย่างแล้ว นำใส่กล่องบรรจุเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อรับประทานได้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, กรณีศึกษา, รูปภาพและการออกแบบ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.58 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

  รูปแบบการส่งออก