ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุ

ข้อมูลผลงาน

  420      96
 
Creative Commons License
ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุ, Mangrove Forest, ป่าโกงกาง, ป่าชายเลน
คำอธิบาย :  ป่าชายเลนปากแม่น้ำเวฬุ ตั้งอยู่ที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ชายเลนหลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ขลู่ จาก ชะคราม ช้าเลือด ปลงหนู ปลงทะเล เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และเป็นถิ่นอาศัยของนกเหยี่ยวแดง ซึ่งพื้นที่โดยรอบป่าชายเลนมีวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน มีการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การทำประมง หาปู หาปลา ยกยอกุ้ง และเลี้ยงปลากระชัง เป็นต้น
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ