พระปรางค์วัดหน้าพระเมรุ

ข้อมูลผลงาน

  201      92
 
Creative Commons License
พระปรางค์วัดหน้าพระเมรุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  พระปรางค์วัดหน้าพระเมรุ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   พระนครศรีอยุธยา, วัดหน้าพระเมรุ
คำอธิบาย :  วัดหน้าพระเมรุ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2047 ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวัดมีโบราณสถาน ที่สำคัญคือ พระปรางค์ ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ องค์ปรางค์หันหน้าไปทางด้านตะวันออก มีบันไดทางขึ้นเรือนธาตุทางด้านหน้า ฐานปรางค์เป็นฐานย่อมุมไม้สิบสอง เรือนธาตุด้านหน้าเจาะช่องประตูสู่ห้องด้านใน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, Full Course, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (2.29 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก