ไลเคน

ข้อมูลผลงาน

  818      134
 
หัวเรื่อง :  ไลเคน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ :   ไลเคน, โฟลิโอส
คำอธิบาย :  สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เกิดจากการอยู่ร่วมกันของรากับสาหร่าย เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน มี 3 กลุ่ม คือ ครัสโตส มีลักษณะเป็นฝุ่นผง โฟลิโอส มีลักษณะเป็นแผ่นแบน คล้ายแผ่นหนัง และฟรูติโคส หรือฝอยลม มีลักษณะเป็นกิ่งก้าน หรือเส้น ซึ่งไลเคนทั้ง 3 กลุ่มพบตามก้อนหิน หรือเกาะตามกิ่งไม้ เปลือกไม้
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Full Course, กรณีศึกษา, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, Poster

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (3.77 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก