ดอกกระดังงาสงขลา

ข้อมูลผลงาน

  213      113
 
Creative Commons License
ดอกกระดังงาสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ดอกกระดังงาสงขลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คำสำคัญ :   ดอกกระดังงาสงขลา
คำอธิบาย :  ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่งตรงข้ามกับใบ ดอกเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอมแรง ในหนึ่งดอกจะมีกลีบดอกประมาณ 15-24 กลีบ 
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (650.74 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก