ลำดวนแดง

ข้อมูลผลงาน

  61      38
 
หัวเรื่อง :  ลำดวนแดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พเยีย ตียาพันธ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
คำสำคัญ :   ลำดวนแดง
คำอธิบาย :  ลำดวน เป็นไม้พุ่ม มีรูปทรงทั้งต้นและใบเป็นพุ่มที่สวยงาม สูงประมาณ 3-8 เมตร ใบสีเขียวคล้ำ ผิวลำต้นเกลี้ยงไม่มีขน โคนใบและปลายใบแหลม ผิวใบเรียบเกลี้ยง ปลายใบม้วนเข้าหากันเล็กน้อย ดอกเป็นดอกเดี่ยว สีน้ำตาลอมแดง กลีบนอกสามกลีบล้อมกลีบใน 3 กลีบ
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาโท, ปริญญาตรี, ปฐมวัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ปริญญาเอก, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (1.02 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก