ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม

ข้อมูลผลงาน

  450      104
 
Creative Commons License
ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ตั๊กแตนตำข้าว, Creobroter gemmatus Saussure, อาร์โธพอด, Mantis, สัตว์ขาปล้อง, ตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้, Spotted Flower Mantis, ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม, arthropods, ตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้อินเดีย, แมลง
คำอธิบาย :  ตั๊กแตนตำข้าวปีกแต้ม มีชื่อสามัญว่า Spotted Flower Mantis ชื่อวิทยาศาสตร์ Creobroter gemmatus Saussure ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ตั๊กแตนตำข้าวดอก และ ตั๊กแตนตำข้าวดอกไม้อินเดีย มีลักษณะลำตัวยาว 40-50 มิลลิเมตร ปีกคู่หน้ามีสีเขียว มีจุดสีเหลืองอ่อนขนาดใหญ่ ภายในจุดดังกล่าวมีจุดดำขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านหน้า และมีจุดสีเหลืองอ่อนขนาดเล็กใกล้กับฐานปีกอีกหนึ่งจุด เป็นตั๊กแตนตำข้าวขนาดค่อนข้างเล็ก หนวดแบบเส้นด้าย (filiform) ปากแบบกัดกิน (Chewing type) ปีกแบบ tegmina คล้ายแผ่นหนังบางเป็นเนื้อเดียวตลอดปีก ลักษณะเหนียว ขาคู่หน้าทำหน้าที่ยึดหรือหนีบเหยื่อที่จับได้ (grasping legs) ขาคู่กลางเป็นขาเดิน (walking legs) ขาคู่หลังเป็นขากระโดด (jumping legs) ตาเป็นตารวม (compound eyes) มักพบพลางตัวอยู่ตามดอกไม้ กินแมลงอื่นๆเป็นอาหาร เป็นตัวห้ำ
URL  :   http //biodiversity.forest.go.th/index.php?opti
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปฐมวัย, มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปริญญาโท, มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (342.87 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก