การทำข้าวจี่

ข้อมูลผลงาน

  287      130
 
Creative Commons License
การทำข้าวจี่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การทำข้าวจี่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข้าวเหนียวชุบไข่, ข้าวเหนียวปิ้งชุบไข่, อาหารพื้นบ้าน, ข้าวจี่, ภูมิปัญญาพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การทำข้าวจี่
คำอธิบาย :  ข้าวจี่ คือข้าวเหนียวชุบไข่ปรุงรสเล็กน้อยแล้วนำไปปิ้งไฟ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคอีสาน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ปริญญาเอก, ปฐมวัย, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), การศึกษาตามอัธยาศัย, มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ