ผลหมาก

ข้อมูลผลงาน

  169      93
 
หัวเรื่อง :  ผลหมาก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ARECACEAE, พืชดอก, PALMAE, ไม้ต้น, ปาล์ม, พืช, หมาก, ไม้ประดับ
คำอธิบาย :  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจน กาบใบและก้านใบเด่นชัด ใบประกอบแบบขนนกขนาดใหญ่ ช่อดอกมีกาบรองรับ ดอกมีขนาดเล็ก ผลกลมรี ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีส้ม
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), ปริญญาเอก, ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, รูปภาพ, Full Course, รูปภาพและการออกแบบ, Poster, กิจกรรม และ Labs, บรรยาย, ข้อมูลปฐมภูมิ, อ้างอิง

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (520.78 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก