เห็ด

ข้อมูลผลงาน

  276      138
 
หัวเรื่อง :  เห็ด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   เห็ด, mushroom, เห็ดสีน้ำตาล, ดอกเห็ด, เห็ดสีน้ำตาลแดง, ใต้หมวกเห็ดสีเหลือง, เห็ดโคนอวบ
คำอธิบาย :  เห็ดสีน้ำตาลปนแดง ลักษณะดอกคล้ายร่มแผ่ออกเต็มที่ ดอกหนาอวบ ด้านบนของดอกเห็ดมีสีน้ำตาลปนแดง ผิวเรียบมัน มีรอยบุ๋มตื้นๆตรงกลางดอก ด้านล่างของดอกเห็ดเป็นสีเหลืองอ่อนมีรูพรุนขนาดเล็กและมีฝุ่นผงสีเหลือกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวด้านล่างของดอกเห็ด ขอบของดอกเห็ดเรียบและหนามองเห็นเห็นเป็น 2 ชั้นของดอกเห็ดด้านบนสีน้ำตาลปนแดงและสีเหลืองของผื้นผิวดอกเห็นด้านล่าง โคนเห็ดอวบใหญ่ มีแผ่นเกล็ดคล้ายกระดาษย่นๆสีน้ำตาลแดงหุ้มทั่วทั้งโคนเห็ด ดอกเป็นดอกเดี่ยวขี้นอยู่บนพื้นดิน
URL  :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), ปริญญาโท, ปฐมวัย, ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาเอก, ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี, ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), การศึกษาตามอัธยาศัย, ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- File 1 (126.46 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 

  รูปแบบการส่งออก